Porównaj oferty

porównujemy oferty

największych instytucji

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

Pomagamy wybrać właściwy produkt lub ofertę

Regulamin

 

 

Wstęp

 

finanserka.pl to serwis internetowy, za pomocą którego użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów serwisu dotyczących produktów, ofert lub usług finansowych polskich banków, niefinansowych produktów, ofert lub usług będących integralną częścią serwisu, a także z oferowanych w serwisie narzędzi. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

 

Definicje

 

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin;

 • Administrator, Właściciel serwisu, Wydawca – Network Market's Group Polska – zwany dalej: Administratorem, Właścicielem serwisu, Wydawcą;

 • Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://finanserka.pl/;

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

 • Serwis – zorganizowana platforma informacyjna, dostępna na stronach internetowych finanserka.pl, podłączona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez Właściciela serwisu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Podmioty Współpracujące i podmioty trzecie, a także innych zasobów Internetu;

 • Współpraca Partnerska - współpraca za pośrednictwem której Wydawca może otrzymać dodatkowy comiesięczny przychód od Usługodawcy za pośrednictwem udostępniania otrzymanych od niego linków, materiałów, narzędzi ze sprzedaży których Wydawca otrzymuje prowizję;

 • Usługodawcy - zwany dalej Podmiot Współpracujący;

 • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

 

 

§ 1

 

Zasady korzystania z Serwisu Dane Osobowe Użytkowników

 

 

 1. Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

 2. Administrator treści zawarte w serwisie, w tym dane obsługujące porównywarki, oferty, oraz rankingi pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od Podmiotów Współpracujących, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny;

 3. Na stronach Serwisu Wydawca udostępnia linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług Podmiotów Współpracujących. Zasady korzystania z nich określają Usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z treści przez Użytkowników. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki;

 4. Podmioty Współpracujące prowadzące działalność gospodarczą, udostępniły materiały, które Wydawca przedstawia na stronach Serwisu. Podmioty Współpracujące z którymi Wydawca prowadzi Współpracę Partnerską:  TotalMoney właścicielem serwisu Money2Money, Bankier, eBroker, Comperia, Notus Finanse;

 5. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu;

 6. Administrator w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, dokonują tego podmioty z którymi Wydawca prowadzi Współpracę Partnerską.

 

 

§ 2

 

Odpowiedzialność

 

 

 1. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, a administrator nie jest odpowiedzialny za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne. Wszelkie informacje publikowane w serwisie nie mogą być w żadnym zakresie traktowane jako czynności doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie finanserka.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa;

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach Podmiotów Współpracujących z serwisem, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów Współpracujących. Jak i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych Podmiotów Współpracujących nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą;

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

 4. Administrator nie gwarantuje, że dane podawane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe;

 5. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług;

 6. Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki;

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu;

 8. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora;

 9. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

 

§ 3

 

Kontakt

 

 

 1. Właściciel serwisu nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów, ofert, narzędzi, materiałów prezentowanych w serwisie. Każdy produkt, oferta, narzędzie, czy też materiał udostępniony w Serwisie przez Wydawcę prowadzi do kontaktu z doradcą lub ekspertem banku, instytucji finansowej.

 

 

§ 4

 

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Polityka prywatności będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.

 

 • Załącznik:

 

finanserka.pl

FINANSE BLISKO CIEBIE

Regulamin serwisu

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

Treści zawarte na tym portalu mają wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu) i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wcześniej wymienionych warunków. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

finanserka.pl

 

Pośrednik w finansach online

 

Share Social Media
|

f

Odwiedź i polub nas na

FACEBOOK

Polityka prywatności - przejdź