CHWILÓWKI

do 15 000zł. i 184 dni

POŻYCZKI RATALNE

do 60 000zł. i 96 m-cy

KONTA BANKOWE

osobiste

KREDYTY GOTÓWKOWE

do 15 000zł. i 36 m-cy

FACEBOOK

Odwiedź i polub nas na

f

Share Social Media
|

Treści zawarte na tym portalu mają wyłącznie charakter informacyjno-reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu) i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wcześniej wymienionych warunków. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

Rzetelne porównywarki ofert i

kalkulatory finansowe online

finanserka.pl

Porównaj oferty

Dokładamy wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udzielamy dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

 

Nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Portal finanserka.pl ma charakter informacyjno-reklamowy.

HIPOTECZNY

GOTÓWKOWY

Zdolność kredytowa

Wybierz najodpowiedniejsze

finanserka.pl jest częścią Network Market's Group Polska

Copyright © FINANSERKA.PL

f

Share Social Media
|
#zapytajeksperta
zapytaj eksperta open_in_new

Skorzystaj z pomocy!

Nie chcesz wybierać sam?

Umów darmowy kontakt

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu wnioskowanego produktu, usługi z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji klienta zostanie podjęta przez odpowiednią wybraną instytucję finansową przez użytkownika wnioskującego o produkt, usługę finansową.

Lubisz być zawsze na bieżąco? Finanserka.pl dostarczy Ci porządnej dawki niezbędnych informacji. Konta osobiste, kredyt gotówkowy, pożyczka, czy też chwilówka - zawsze aktualne oferty. Codzienna aktualizacja!

Rzetelne porównywarki

Konta  bankowe

Kredyty  gotówkowe

Pożyczki ratalne

Ubezpieczenia

Chwilówki

R E K L A M A

świadczenia usług przez finanserka.pl

Regulamin

I. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 

1. Serwis – oznacza serwis internetowy pod nazwą „Finanserka.pl”;

2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;

4. Dostawca – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego;

5. Usługi –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania;

6. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu;

7. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie;

8. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;

9. Partner – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę na prezentację w Serwisie Materiałów marketingowych;

10. Porównywarka: oznacza elektroniczne zestawienie ofert Partnerów, w zakresie dotyczącym produktów finansowych takich jak kredyty gotówkowe, pożyczki ratalne lub chwilówki. Porównywarka obejmuje każdorazowo podstawowe informacje na temat oferty Partnerów, takie jak kwota pożyczki, okres spłaty, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Za pośrednictwem Porównywarki Usługobiorca może przenieść się na właściwą stronę internetową, w ramach której uzyska więcej informacji na temat wybranej przez siebie oferty Partnera;

11. Materiały marketingowe: oznacza treści udostępnione w Serwisie, a w szczególności za pośrednictwem Porównywarki, o charakterze informacyjnym, pochodzące od Partnerów. Każdorazowo Usługobiorca może otrzymać ofertę na temat wybranego przez siebie konta osobistego, konta firmowego, kredytu gotówkowego, pożyczki ratalnej lub chwilówki, klikając w przycisk „Złóż wniosek”, dostępny w Porównywarce.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług odbywa się nieodpłatnie

4. Funkcjonalność Serwisu dostępna jest bez konieczności uprzedniej rejestracji.

5. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi polegające na możliwości zaznajomienia się z Materiałami marketingowymi, pochodzącymi od Partnerów.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 

1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

IV. ZASADY DZIAŁANIA PORÓWNYWARKI

 

1. Celem Porównywarki jest stworzenie Usługobiorcy możliwości zapoznania się z Materiałami marketingowymi pochodzącymi od Partnera.

2. Materiały marketingowe dostępne są w formie Porównywarki, która przygotowuje zestawienie najkorzystniejszych dla Usługobiorcy produktów. Powyższe opracowanie jest tworzone automatycznie, na podstawie wskazanych przez Usługobiorcę preferencji (np. kwota pożyczki, preferowany okres spłaty, a także rata miesięczna)

3. Za pośrednictwem Serwisu nie ma możliwości zawarcia umowy kredytu gotówkowego, pożyczki ratalnej lub chwilówki. Sama możliwość zawarcia umowy kredytu gotówkowego, pożyczki ratalnej lub chwilówki dostępna jest dopiero po wybraniu przez Usługobiorcę opcji przekierowania na stronę Partnera.

4. Materiały dostępne za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na to czy Usługobiorca zawrze z Partnerem umowę kredytu gotówkowego, pożyczki ratalnej lub chwilówki.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, polegające m.in. na (1) ofercie otrzymanej przez Usługobiorcę, (2) sposobie przetwarzania danych osobowych przez Partnera, (3) sposobie wykonania zawartej z Usługobiorcą umowy.

6. Usługodawca nie jest również stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Usługobiorcą, a Partnerem. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartych z Partnerem umów, Usługobiorca powinien kierować bezpośrednio do Partnera.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 

1. Finanserka.pl, dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.

2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Usługobiorca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z tytułu działania Serwisu, na drodze postępowania mediacyjnego. Każdorazowo szczegóły takiego postępowania zostaną określone przez zainteresowane Strony.

2. Usługobiorca, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do skorzystania jednego z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 2.1. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2.2. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do inspektora Inspekcji Handlowej,

 2.3. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument znajdzie pod następującym linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Ponadto konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat opisywanej platformy dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

X. KONTAKT

 

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

    1.1. E-mail: kontakt@finanserka.pl;

2. Usługodawca pozostaje do dyspozycji Usługobiorcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 24 godzin roboczych, liczonych od chwili otrzymania wiadomości od Usługobiorcy.

 

 

zaktualizowano: 17 - 03 - 2024

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz kontaktowy.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

5. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Finanserka.pl

REKLAMA
REKLAMA